Zaproszenie do składania ofert – Zakup trychinoskopu

By | 30 października 2019

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie zwraca się z zapytaniem o cenę zakupu i dostawę trychinoskopu  projekcyjnego – 1 szt.

Oferty można składać pocztą elektroniczną oraz osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie.

Oferty można składać do 18.11.2019 r.

Kościerzyna 30.10.2019

ZAPYTANIA O CENĘ

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie zwraca się z zapytaniem o cenę zakupu i dostawę trychinoskopu  projekcyjnego

 • Zamawiający

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie

 1. Przemysłowa 8

83-400 Kościerzyna

NIP 591-14-77-519

 • Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia  zakupu i dostawa 1 trychinoskopu  projekcyjnego  do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie

 • Charakterystyka urządzenia:

– robocze  powiększenie 50 krotne,

-rozmiar ekranu przynajmniej 540mm,

-Jednokierunkowy ruch ( kompresora) rynienki ,zapewnienie ruchu rynienki tylko w jednym kierunku- automatyczny mechanizm blokujący,

-wymagany  stolik (podstawa) pod trychinoskop

Termin realizacji  zamówienia :

Wykonawca dokona dostawy  do 30.12.2019r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotne warunki zamówienia:

 

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Oferta powinna być złożona na mail: piwkosc@gdansk.wiw.gov.pl
 4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  przez Wykonawcę
 5. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom , którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
 6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku , gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 10 listopada 2019 r do godziny 15:00 na mail: piwkosc@gdansk.wiw.gov.pl

 

Odsłon: 640
Wprowadził(a): Krzysztof Kwiatkowski
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian