Author Archives: Grażyna Lidzbarska

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

I. Wstęp
Sprzedaż bezpośrednia w polskim porządku prawnym oznacza, zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1577, z późn. zm.), działalność, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. c-e rozporządzenia nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), tj. bezpośrednie dostawy dokonywane przez producenta konsumentom końcowym lub do lokalnych zakładów detalicznych bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego: małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych (w przypadku myśliwych).

Continue reading

UWAGA ROLNICY! Zamierzający dokonać uboju świń, owiec, kóz, cieląt do 6 miesiąca życia we własnym gospodarstwie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa  na użytek własny (Dz. U. z 2016 poz. 885).

 

Bezwzględnie należy :

– dokonać zgłoszenia uboju świni na 24 godz. przed ubojem    lekarzowi weterynarii, który będzie badał mięso;

– uboju można dokonać tylko w gospodarstwie zarejestrowanym w ARiMR;

– uboju może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do dokonywania uboju – jego dane trzeba podać lekarzowi weterynarii w zgłoszeniu;

– mięso może być zużyte tylko w obrębie gospodarstwa, nie wolno go wywozić na zewnątrz;

– odpady poubojowe trzeba przekazać uprawnionej firmie utylizacyjnej, zachowując zaświadczenie do kontroli;

– w przypadku uboju owiec, kóz i cieląt do 6-go miesiąca życia zgłoszenia dokonujemy u powiatowego lekarza weterynarii również na 24 godz. przed ubojem,

– odpady poubojowe  i SRM pozyskany od bydła do 6-go miesiąca, owiec i kóz właściciel zwierzęcia przekazuje na własny koszt firmie utylizacyjnej.

W rejestrze PIW Kościerzyna wpisano: Elżbieta Rybacka Usługi transportowe, Nowy Klincz  43, 83-400 Kościerzyna Tel. 58 686 45 24.

 

Wzór powiadomienia o zamiarze dokonania uboju w gospodarstwie stanowi załącznik do w/w rozporządzenia.

 

Najbardziej zalecana forma uboju na użytek własny to zlecenie do rzeźni.